• Nightly Roundup #902


  All right, I know we voted but I thought I'd dedicate tonight to Nightmare Moon for a certain commenter that has been really patient and asking for her awhile now. Anyhow, back to voting as normal though so leave a suggestion down below!

  Now, on to the news!


  Tonight's Stories  Pony Tales [MLP Fanfic Readings] 'Just A Taste'
  Got a new dramatic reading from Scribbler for you guys! Check it out above.

  Summary: In which a hectic day leaves Applejack with a new perspective on what it means to be Rarity.  Even More Cake
  So much cake lately!  Pony Article in Polish Newspaper


  Got an interesting article on pony fans from Poland. Check out the original text with a translation below!

  Mają własne pismo, fundację, zjazdy. Bronies — amerykański fenomen dorosłych fanów „My Little Pony” — coraz szybciej rozprzestrzenia się nad Wisłą. I daje zarobić Hasbro

  They have their own magazine, foundation, reunions. Bronies - American phenomenon of adult fans of "My Little Pony" - spreading faster on the Vistula River. And it gives to earn Hasbro  Choć adresatami serialu, emitowanego u nas na dziecięcym kanale MiniMini+, są kilkuletnie dziewczynki, to stworzona przez koncern Hasbro animowana opowieść o kucykach, jednorożcach i pegazach podbiła serca również dorosłych, najczęściej młodych mężczyzn. Jak wskazują badania psychologiczne: zupełnie zdrowych, rozwiniętych społecznie, heteroseksualnych.

  Although addressed to the show, airing at a children's channel MiniMini +, are few years girls, created by Hasbro animated story about ponies, unicorns and pegasi also won the hearts of adults, mostly young men. As the psychological research: a completely healthy, socially developed, heterosexual.

  — Jedyna różnica między bronies i nie-bronies jest taka, że fani „My Little Pony” są bardziej ugodowo nastawieni do świata, co koresponduje z przekazem filmu o potrzebie wzajemnej tolerancji — mówi Marsha Redden, psychiatra z USA, która w 2012 r. przebadała 24 tys. dorosłych fanów serialu.

  - The only difference between Bronies and non-Bronies is that fans of "My Little Pony" are more conciliatory attitude to the world, which corresponds to the transfer film on the need for mutual tolerance - says Marsha Redden, a psychiatrist with the U.S., which in 2012 investigated 24 thousand adult fans of the series.

  Słowo „brony” jest połączeniem angielskich słów „brother” i „pony” i określa męskich fanów serialu. Żeńskie fanki otrzymały nazwę — pegasis i stanowią zdecydowaną mniejszość. Do hermetycznie brzmiących słów należy też "fandom", używane na określenie zorganizowanej zbiorowości fanów serialu w danym regionie.

  The word "brony" is a combination of the English words "brother" and "pony" and defines the male fans of the show. Female fans were called - Pegasis and constitute a small minority. For hermetically sounding words should also "fandom", used to describe an organized grouping of fans of the series in the region.

  Zjawisko bardzo szybko się rozprzestrzenia. Kreskówki z różowymi konikami i jednorożcami pojawiały się w USA jeszcze w latach 80., ale dopiero ich współczesne wcielenie, wymyślone przez Lauren Faust ze studia koncernu zabawkarskiego Hasbro w 2010 r., natychmiast zyskało miano kultowego i zapoczątkowało fenomen bronies. W USA ich społeczność liczy 12 mln osób, fandomy istnieją praktycznie wszędzie, od Chile po Niemcy, Francję i Polskę.

  The phenomenon is spreading very quickly. Cartoons of pink ponies and unicorns popping up in the U.S. back in the 80s, but only their modern incarnation, invented by Lauren Faust studio toy company Hasbro in 2010, immediately gained cult status and resulted in the phenomenon of Bronies. In the U.S., the community consists of 12 million people, fandomy are virtually everywhere, from Chile to Germany, France and Poland.

  Polscy bronies szacują swoją liczebność na 4 tys. osób. Mają własną fundację Canterlot (nazwa królewskiego zamku w serialu), pozwalającą fanom udzielać się charytatywnie, własne pismo „Brohoof” i regularne spotkania zwane „ponymeetami”.

  Polish Bronies estimate their number at four thousand. people. They have their own foundation Canterlot (the name of the royal castle in the series), allowing fans to give to charity, his own magazine "Brohoof" and regular meetings called "ponymeetami".

  — Polscy bronies to rozstrzał wiekowy od gimnazjum, przez liceum po studentów. Wielu z nich to miłośnicy gier komputerowych, choć grupa jest bardzo różnorodna — opowiada Michał, pseudonim Bobule, bo w tym gronie nie używa się imion i nazwisk.

  Ponymeety mają różny charakter, od małych towarzyskich spotkań, w trakcie których bronies po prostu idą do sklepu i kupują figurki kucyków, po kilkusetosobowe spotkania, podczas których dyskutują, słuchają wykładów, wymieniają się gadżetami i prezentują związaną z serialem własną twórczość.

  Ponymeety are diverse, ranging from small social gatherings, during which Bronies simply go to the store and buy figurines ponies, after several hundred meetings to discuss, listen to lectures, exchange gadgets and present associated with the show his own work.

  — Brony to klient idealny. Jest zwykle dorosły, sam na siebie zarabia i gotów na pasję wydać naprawdę dużo — przyznaje Łukasz Szóstak, prezes fundacji Canterlot.

  — Brony is ideal client. There is usually an adult, he earns himself and willing to spend a lot passion - admits Lukasz Szostak, president of the foundation Canterlot.

  Średni miesięczny koszt kolekcjonowania kucyków waha się między 100 a 200 zł.

  he average monthly cost of collecting ponies varies between 100 and 200 zł (about 66$)

  Koncern Hasbro docenia ten wkład — czasem fundując gadżety na ponymeety, choć jeszcze nie wykorzystuje ich fenomenu biznesowo, jak np. w Niemczech. Tam stoiska firmy z produktami kucykowymi to element krajobrazu. Polska społeczność bronies także dorzuciła już niemało do rozwoju biznesu.

  The company Hasbro appreciates this contribution - sometimes founding gadgets ponymeety, although not yet used their business phenomenon, such as in Germany. There's stand kucykowymi products are part of the landscape. Polish community also Bronies she added already quite a few business development.

  — W 2011 r., kiedy fandom bronies dopiero się rozwijał, kucyki zajmowały w sklepach góra dwie półki. Dziś są to już całe alejki — twierdzi Łukasz Szóstek. Dorosłym fanom kucyków dużo zawdzięcza też kanał MiniMini+ — jedyna polska telewizja, która nadawała serial.

  - In 2011, when fandom Bronies only grow, ponies occupied the top two shelves stores. Today we are already whole alley - says Lukasz Szostak. Adult fans ponies also owes much MiniMini + channel - the only Polish television that gave series.

  — Bronies należą do naszych najaktywniejszych widzów, często dopytują o szczegóły produkcyjne serialu lub termin nowej serii — mówi Aleksandra Kulik z działu PR i komunikacji nc+. Serial nie tylko utrzymuje się w pierwszej piątce najlepiej oglądanych programów kanału, ale też wygrał w plebiscycie na najchętniej oglądaną bajkę 10-lecia MiniMini+.

  - Bronies are among our most active viewers, often inquire about the details of the show or the production date of the new series - says Alexander Kulik of PR and communications department nc +. Serial not only keeps the top five most watched programs on the channel, but also won the competition for the most popular television fairy tale of the 10th anniversary MiniMini +.

  Check out the full story here!

  In A Nutshell: S4E14 Filli Vanilli
  Don't have the time to watch a whole episode? Have a condensed version!  Tonight's Successful Meetups  Bronies of South Florida Anniversary Meetups
  Bronies of South Florida turned two years old this month, so to celebrate that, the group had two anniversary events.

  On February 15, about eighteen bronies met at Miami's Best Pizza in Miami, FL for an anniversary lunch of pizza, informal CCG matches, and delicious cake! Afterward the group took a short walk to Game Time arcade for pool, drinks, DDR, and more fun. Pictures at http://www.meetup.com/Bronies-of-South-Florida/photos/20137212/.

  On February 16, about fifteen fans met at Red Robin Gourmet Burgers in Pembroke Lakes Mall, Pembroke Pines, FL. After lunch there, the herd shopped for pony merch at Build-A-Bear, Hot Topic, Spencer's Gifts, and Toys R Us. The event wound down with more CCG play at Cool Stuff Games in nearby Hollywood, FL. Photos at http://www.meetup.com/Bronies-of-South-Florida/photos/20167002/

  Thanks to Steven Rodriguez for hosting the Miami event, for taking photos at both events, and for making this nifty photo collage! Thanks also to James Stewart and Erika Biramontes for taking additional photos.  Tonight's Groups Looking For More  Grand Galloping Brony Gala Gamer BronieZ Tournament
  On Saturday, February 15th, the Central Florida Bronies met up for the third time to challenge each other in various fighting games. These tournaments are held as fundraisers for the second Grand Galloping Brony Gala.
  Brawny Buck and Shaded Scythe Studios came together again to document the event and spread the word. Speaking with convention staff; Arlene Jacobs, Omi Obsidian, Edwin Figueroa and a couple congoers who attended the event - we came to learn what made last year's Gala so special and why they look forward to this year's so much.

  Information:
  http://grandbronygala.com/
  http://grandbronygala.com/Sponsor.html

  Facebook Groups:
  https://www.facebook.com/groups/GamerBronieZ/
  https://www.facebook.com/groups/TheGrandBronyGala/
  https://www.facebook.com/groups/centralfloridabronies/

  Tonight's Podcasts and Blogs  Reactions Are Magic/Bronies Reflect?: Rainbow Rocks Trailer
  Surprise! Normally we stick to the show, but it seems we couldn't pass up on the chance to torture ourselves! For those that are time-constrained, if you want just the reactions, that's in the first 10 minutes. The rest is a breakdown of the trailer, detailing the good, the bad, the iffy, and our overall thoughts on this entire situation.  My Little Light Show (Ep. 1)


  Historical Equestria 02: Starswirl, Equestria, and the Crusades


  Tonight's Merchandise

  Today In Pony History  February 20, 2011-2013


  2011 - 100 things Pinkie Pie is not allowed to do in D&D.

  2012 - A person impersonating MLP staff fakes out a ton of people.

  2013 - SWAG.MOV is released.


  Twitter: Calpain